Κυριακή

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ 2269 Β ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αλλαγές στην διαδικασία για την μετατροπή αυτοκινήτων σε υγραέριο Αίρετε ο περιορισμός που ήθελε τον έλεγχο ΚΤΕΟ για αυτοκίνητα που κάνουν μετατροπή του καυσίμου σε υγραέριο να γίνεται σε δημόσια ΚΤΕΟ. Συγκεκριμένα μετά την εγκατάσταση σε αυτοκίνητο ,συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ σύμφωνα με την τροποποιήση του ισχύοντος νόμου από το υπουργείο υποδομών και Μεταφορών Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή πληροί τους όρους του υπουργείου.


«Άρθρο 7
Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης  της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση  συστήματος υγραεριοκίνησης και ενημέρωση της   άδειας κυκλοφορίας του
1. Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη  στην υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με το κείμενο του Παραρτήματος 1.

Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από  τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή  πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης. Προς  τούτο διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου έλεγχοι.
2. Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκομίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από
αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ένεκα του ότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπεινα δηλωθεί εντός μηνός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ ΣΤ/1832/1978  υπουργική απόφαση.
Πριν από την έναρξη του ειδικού  ελέγχου διασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του:
2.1. Υποβάλλει:
α. Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής.
β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη  διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα  με το κείμενο του Παραρτήματος 1 της παρούσας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ημερομηνία  διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον  υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος  υγραεριοκίνησης.
 Σε περίπτωση που δεν πληρείται η  ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός  έλεγχος του οχήματος.
γ. Την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 5015968/2915/ 22−4−2009 (ΦΕΚ Β΄798), βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή του εργοστασίου κατασκευής
της συσκευής υγραερίου, από την οποία θα προκύπτουν:
1) ότι είναι επιτρεπτή η διασκευή του συγκεκριμένου τύπου κινητήρα και η τοποθέτηση συσκευής χρησιμοποίησης ως καυσίμου του υγραερίου στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος και
2) η τεχνική περιγραφή της συσκευής του υγραερίου  και της εγκατάστασής της και θα καθορίζονται οι τύποι της συσκευής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν  στο συγκεκριμένο (ή τους συγκεκριμένους) τύπο (ή τύπους) οχημάτων.
Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής  υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λ−sensor).
Εναλλακτικά της ανωτέρω βεβαίωσης μπορεί να υποβάλλει:
i. Βεβαίωση αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου στη χώρα μας, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα
(αναγραφή του αριθμού πλαισίου)
• το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση της  ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά   την ταξινόμησή του.
ii. Βεβαίωση αντιπροσώπου, όμοια με την ανωτέρω   αναφερόμενη, για τον εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης  (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα.
Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη  είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Η επιστολή υποβάλλεται
στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σχετικό κατάλογο.
2.2. Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο
οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του, εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
δ. Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινουργή και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του
οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.
3. Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι.
3.1. Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται  στην παρ. 1 του άρθρου 4 είναι εγκαταστημένα και τα  εξαρτήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου  8 είναι κοινοποιημένα σύμφωνα με την παράγραφο 5  του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
3.2. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της   εγκατάστασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1  έως και 11, 13, 16 και 19, 21, 22, 23, 25 του άρθρου 5 της  παρούσας απόφασης.
3.3. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της  εγκατάστασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1  έως και 7 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.
3.4. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται  κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και έλεγχος  με τις αυτές διατάξεις {σημεία ελέγχου και κριτήρια  καταλληλότητας της αριθμ. 44800/123/85 απόφαση (Β΄/ 781)} σε περίπτωση διαπίστωσης εμφανών ελλείψεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την  οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο «πρακτικό» έγκρισης της  διασκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.
4. Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρριψης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση
συστήματος υγραεριοκίνησης, LPG
4.1. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής:
α. Χορηγείται εφόσον, κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους:
• Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) από τις  απαιτήσεις των ανωτέρω εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του  ειδικού ελέγχου της διασκευής, καθώς και μετά την  αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη  διενέργεια επανελέγχου.
• Δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις  κατά τους ελέγχους του εδαφίου 3.4., καθώς και μετά την  αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά  τη διενέργεια επανελέγχου.
β. Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο  του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που  θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και  ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
4.2. Το Πρακτικό απόρριψης της διασκευής
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους υπάρξουν  παρατηρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία των ανωτέρω  εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της διασκευής οι οποίες και καταγράφονται ή/και διαπιστωθούν   σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους ελέγχους   του εδαφίου 3.4.
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο   του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στη περίπτωση διαπίστωσης   σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργική  απόφαση (Β΄/781). Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται  επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ.
δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργική απόφαση (Β΄781) ή παρατηρήσεων (αποκλίσεων) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω εδαφίων 3.1,
3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της διασκευής:
1) Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, χορηγείται
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επανελέγχου.
2) Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού  τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού  ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλάται από την οπίσθια  πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη
χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργική
απόφαση (Β΄781), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της διασκευής, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 με αιτιολογία «λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο διασκευής μετά την εγκατάσταση   συστήματος υγραεριοκίνησης, όπως αυτές καταγράφονται στο αριθμ. ..................πρακτικό απόρριψης».
Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής  της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του  ειδικού ελέγχου της διασκευής.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψεων  που αφορούν τα σημεία ελέγχου της της υπ’ αριθμ.  44800/123/85 υπουργική απόφαση (Β΄781), το όχημα  ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  ισχύουσες διατάξεις καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
5. Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και  Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας
κυκλοφορίας:
α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο  διασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος
υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας:
• το πρακτικό έγκρισης της διασκευής
• την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη  διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών  της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή:
— χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το υγραέριο
LPG— αφορά διασκευασμένο όχημα LPG   εφόσον με το πρακτικό που της απέστειλε το ΚΤΕΟ   εγκρίνεται η διασκευή.
Επίσης στην περίπτωση που η αίτηση από το κάτοχο   για τη δήλωση της διασκευής υποβλήθηκε στο ΚΤΕΟ  εκπρόθεσμα, η ανωτέρω Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας προβαίνει στις  απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των  προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ κυρώσεων.
6. Στην περίπτωση διασκευασμένου οχήματος που  προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού  τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και δεν είναι  εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:
α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος  και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο 1309 σημείο  ελέγχου της υ.α. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β΄/781), λόγω μη  αναγραφής του υγραερίου ως καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και οι άλλες ελλείψεις   που τυχόν διαπιστωθούν.
β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος  της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω  εδάφια 3.1, 3.2 και 3.3.,
γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφόσον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του εδαφίου 4.1.απλην της Σοβαρής Έλλειψης του σημείου  ελέγχου 1309, προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία αναγράφεται το υγραέριο ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας
δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται  εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 4.2.α.
ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας,  διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού  ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).
7. Ταξινόμηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην   Ελλάδα για πρώτη φορά. μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
που φέρουν και σύστημα κίνησης με υγραέριο (LPG).
α. Είναι δυνατή η ταξινόμηση και η έκδοση άδειας  κυκλοφορίας για πρώτη φορά των αυτοκινήτων που   εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα και χρησιμοποιούν καύσιμο υγραέριο, το οποίο θα προκύπτειαπό την άδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης  κυκλοφορίας ή άλλο επίσημο έγγραφο και το πιστοποιητικό ταξινόμησης.
β. Στην περίπτωση αυτή και πριν τη διενέργεια του   προβλεπομένου από την 62562/635/87 υ.α (Β΄/187) τεχνι−κού ελέγχου εκδίδεται η αναφερόμενη στο άρθρο 9 της  παρούσης υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Στην υπεύθυνη δήλωση  αυτή θα αναγράφονται αντί του αριθμού κυκλοφορίας  το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός τύπος και  ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. Εφόσον τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν είναι κοινοποιημένα από την  Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, ο  υπεύθυνος τεχνικός θα αναγράφει για κάθε εξάρτημα τα  στοιχεία του (π.χ. εργοστάσιο−τύπος) εφόσον υφίστανται τέτοια. Ειδικότερα για τον έλεγχο της δεξαμενής  πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή της παρ. 1 του  άρθρου 6 της παρούσης.
γ. Προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους δεν είναι κράτος μέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε εξάρτημα θα πρέπει να  είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 67 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων
Εθνών.
δ. Εν συνεχεία το όχημα προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ  για να υποβληθεί, ως ανάριθμο τον προβλεπόμενο από την 62562/635/87 υ.α (Β΄/187) τεχνικό έλεγχο, με   εφαρμογή των σημείων ελέγχου της υ.α. 44800/123/1985  (ΦΕΚ Β΄/781). Για το σύστημα υγραεριοκίνησης τα σημεία ελέγχου εξειδικεύονται στο άρθρο 9 της παρούσης  και οι τυχόν διαπιστούμενες ελλείψεις καταγράφονται   στα σημεία ελέγχου του κεφαλαίου 12400 «Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο». Το ΚΤΕΟ εκδίδει ΔΤΕ με την παρατήρηση «Φέρει συσκευή υγραεριοκίνησης σύμφωνα με τη συνημμένη υπεύθυνη  δήλωση…», επισυνάπτοντας και επικυρώνοντας την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση που αποτελεί απαραίτητο
δικαιολογητικό για την ταξινόμηση του οχήματος.
8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης σε οχήματα που εισάγονται στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους  και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά  σε αυτή.
Προκειμένου τα οχήματα αυτά να ταξινομηθούν διενεργείται πρώτα ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στην  62562/635/87 υ.α (Β΄/187) και κατόπιν διενεργείται ο ειδικός  έλεγχος για την έγκριση της διασκευής του παρόντος
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιδεικνύονται στο  ΚΤΕΟ η άδεια κυκλοφορίας και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου της παραγράφου 2.2 του ιδίου άρθρου».
Άρθρο 2
Στην απόφαση οικ. 18586/698/2000 (Β΄/411) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών», μετά το άρθρο 7 προστίθεται νέο άρθρο που αριθμείται ως 7A και έχει ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης  της διασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση  (αφαίρεση) συστήματος υγραεριοκίνησης και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του
1. Επιτρέπεται η απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG) το οποίο είχε τοποθετηθεί σε κυκλοφορούν όχημα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ως  ημερομηνία πραγματοποίησης της απεγκατάστασης λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με το κείμενο του Παραρτήματος 1Α.
H διαδικασία απεγκατάστασης του συστήματος και  ενημέρωσης της άδειας κυκλοφορίας του διασκευασθέντος οχήματος περιγράφεται κατωτέρω.
2. Μετά την απεγκατάσταση από το όχημα του συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και
εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, διενεργείται «ειδικός» τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ για την  έγκριση της διασκευής. Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο  ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της  διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ένεκα  του ότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών   οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ της  υπ’ αριθμ. ΣΤ/1832/1978 ΥΑ.
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν  η γενόμενη διασκευή επανέφερε το όχημα στην προγενέστερη κατάστασή του.
3. Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκομίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου. Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του:
3.1. Υποβάλλει:
α. Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής (μόνο εάν απευθύνονται στο
Δημόσιο ΚΤΕΟ).
β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με  το κείμενο του Παραρτήματος 1Α της παρούσας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών  για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω  προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος
του οχήματος.
3.2. Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο  οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά  του εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
δ. Το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό όπως απόδειξη  ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση
του συστήματος υγραεριοκίνησης.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 7 του   παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος  και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας.
4. Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου  οχήματος αναφορικά με την απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι  ακόλουθοι έλεγχοι:
α. Διενεργείται οπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση   της ορθής και πλήρους απεγκατάστασης από το όχημα
των εξαρτημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του  άρθρου 4 της παρούσης, καθώς επίσης και αυτών της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον υπάρχουν   και τα οποία καταγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,  του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται  κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και έλεγχος   με τα σημεία ελέγχου και κριτήρια καταλληλότητας   της αριθμ. 44800/123/85 απόφαση (Β΄/781) απόφασης   σε περίπτωση διαπίστωσης εμφανών ελλείψεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την οδική   ασφάλεια. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη του οχήματος   στις κατηγορίες του άρθρου 2 της οικ. Φ1/26579/3183/07   Β΄/790) προκειμένου να καθοριστούν τα όρια των εκπομπών καυσαερίων γίνεται βάσει της αρχικής κατάστασής του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο πρακτικό έγκρισης της διασκευής  που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.
5. Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρριψης της διασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, LPG
5.1. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής:
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην   προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους:
• Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις όσον αφορά την ορθή  και πλήρη απεγκατάσταση των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, καθώς και μετά την αποκατάστασή τους, η  οποία θα διαπιστωθεί μετά τη διενέργεια επανελέγχου.
• Δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις  κατά τους ελέγχους του εδαφίου 4.β, καθώς και μετά  την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά  τη διενέργεια επανελέγχου
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο  του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και  ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
5.2. Το Πρακτικό απόρριψης της διασκευής
α. Χορηγείται εφόσονκατά τους αναφερόμενους στην  προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους δε διαπιστωθεί
η ορθή και πλήρης απεγκατάσταση των εξαρτημάτων    υγραεριοκίνησης ή/και διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο   του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στη περίπτωση διαπίστωσης  σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργική  απόφαση (Β΄781). Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται  επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ.
δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που  αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργική απόφαση (Β΄781) ή παρατηρήσεων (αποκλίσεων) στα σημεία ελέγχου της ανωτέρω 4 παραγράφου  του ειδικού ελέγχου της διασκευής:
1) Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, χορηγείται
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο σημειώνεται   ημερομηνία επανελέγχου.
2) Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού  τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού  ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλάται από την οπίσθια   πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη  χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργική  απόφαση (Β΄/781), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους δε διαπιστωθεί η ορθή και πλήρης απεγκατάσταση των  εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί   σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404  με αιτιολογία «λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο διασκευής μετά την απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, όπως αυτές καταγράφονται στο αριθμ..................πρακτικό απόρριψης».
Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής  της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του  ειδικού ελέγχου της διασκευής
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ.
44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β΄/781), το όχημα  ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις   ισχύουσες διατάξεις καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει,  μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
6. Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και  Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας
κυκλοφορίας:
α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο  διασκευής οχήματος λόγω απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας:
• το πρακτικό έγκρισης της διασκευής.
• την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών  της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας διαγράφοντας από χρησιμοποιούμενο καύσιμο  το υγραέριο LPG, εφόσον με το πρακτικό που της απέστειλε το ΚΤΕΟ εγκρίνεται η διασκευή.
Επίσης στην περίπτωση που η αίτηση από τον κάτοχο  για τη δήλωση της διασκευής υποβλήθηκε στο ΚΤΕΟ  εκπρόθεσμα, η ανωτέρω Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των
προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ κυρώσεων.
Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό, η οποία πρέπει να ταυτίζεται  με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του  συστήματος υγραεριοκίνησης.
7. Στην περίπτωση διασκευασμένου οχήματος που  προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού  τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και δεν είναι  εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:
α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος  και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο  οποίο  σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο 1309 σημείο  ελέγχου της υ.α. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β΄/781), λόγω αναγραφής του υγραερίου ως καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και οι άλλες ελλείψεις που
τυχόν διαπιστωθούν.
β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
παρ. 4.
γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφόσον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του  εδαφίου 5.1. πλην της Σοβαρής Έλλειψης του σημείου ελέγχου 1309, προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια  κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία  θα διαγραφεί το υγραέριο από καύσιμο στην άδεια
κυκλοφορίας
δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται  εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου  5.2.α.
ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού
ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).
Άρθρο 3
Η παρ. 1 το άρθρου 9 της οικ. 18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση  υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων
και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών» (Β΄/411) υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:
1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο κάτοχος υγραεριοκίνητου οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986 του αρμοδίου τεχνικού σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 για τις διασκευές που έχουν γίνει βάσει του άρθρου 7 της παρούσας.
Η υπεύθυνη δήλωση δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία  ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του αυτοκινήτου
για τεχνικό έλεγχο.
Δεν απαιτείται η υποβολή στο ΚΤΕΟ των ανωτέρω   υπευθύνων δηλώσεων αρμοδίου τεχνικού, στην περίπτωση διενέργειας Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου  του διασκευασμένου οχήματος σε χρονικό διάστημα  μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 1  της παρούσας.
Άρθρο 4
Στα Παραρτήματα της απόφασης οικ. 18586/698/2000  (Β΄/411) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων
οχημάτων και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και   ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών»:
1. Στο τέλος του Παραρτήματος 1 προστίθενται οι  ακόλουθοι παράγραφοι:
−− Ημερομηνία εγκατάστασης: ..................................................
−− Για την προμήθεια − εγκατάσταση εκδόθηκε(αν):
το υπ’ αριθμ........................................την ..................................
το υπ’ αριθμ........................................την ..................................
(αναφέρονται τα κατά περίπτωση εκδοθέντα νόμιμα   παραστατικά πώλησης και εγκατάστασης συστήματος
υγραεριοκίνησης, όπως απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς   υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.)
−− Ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος ότι η δήλωση της   διασκευής πρέπει να γίνει έως και την ………………………………..
(ημερομηνία δήλωσης)
2. Στο τέλος του Παραρτήματος 2 προστίθενται οι   ακόλουθοι παράγραφοι:  −− Ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου: ...........................  .......................
−− Για τον έλεγχο εκδόθηκε η/το υπ’ αριθμ....................απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την ...........
3. Προστίθεται νέο Παράρτημα που αριθμείται ως 1Α  και έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
α) Είμαι κάτοχος της υπ’ αριθ. άδειας .......................... άσκησης επαγγέλματος του Ν. 1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου (ή, Είμαι ο κάτοχος της από  εξουσιοδοτήσεως τεχνίτη συστημάτων υγραερίου σύμφωνα προς τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 219/1981) και έχω  την κατά νόμο επίβλεψη του συνεργείου αυτοκινήτων  (τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων  τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων   με αεριώδη ή υπό πίεση καύσιμα) σύμφωνα με την υπ’   αριθ. .......................... άδεια λειτουργίας του, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988, που βρίσκεται στην οδό ....................αριθ. ........ , στον Δήμο ...............................
β) Προέβην στη διασκευή του υπ’ αριθ. Κυκλοφορίας   αυτοκινήτου δια της απεγκατάστασης σε αυτό διάταξης  τροφοδοτήσεως με υγραέριο. Η απεγκατάσταση των  συσκευών και εξαρτημάτων για την χρησιμοποίηση του  υγραερίου ως καυσίμου για την κίνηση του πιο πάνω   οχήματος πληροί τους όρους της 24338/1717/12 υπουργικής απόφασης.
γ) Η διασκευή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της
τεχνικής και το όχημα επανήλθε στην προγενέστερη
κατάσταση.
δ) Από το ανωτέρω αυτοκίνητο απεγκατέστησα:
1. * Δεξαμενή:………………………………………….……………………..
2. * Παροχή καυσίμου ………………………………………………….
3. * Άλλα εξαρτήματα
α.…………………………………………………
β.…………………………………………………
γ.…………………………………………………
δ.…………………………………………………
ε.………………………………………………… κ.λπ.
* δίδεται περιγραφή και απαραίτητα στοιχεία
4. Ημερομηνία απεγκατάστασης: ..................................................
5. Για την απεγκατάσταση εξέδωσα την/το υπ’ αριθμ..................... απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την
..........................
6. Ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος ότι η δήλωση της   διασκευής πρέπει να γίνει έως και την ………………………………..
(ημερομηνία δήλωσης).
Ο δηλών
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου